Statut

U skladu sa odredbama čl. 11. i 12. Zakona o udruženjima („Službeni list RS“ br. 51/09) na osnivačkoj skupštini održanoj dana 12. septembra 2019. godine, u Beogradu, usvojen je

STATUT SRPSKOG DRUŠTVA ZA MUZIČKU TEORIJU

Oblast ostvarivanja ciljeva

 Član 1.

Srpsko društvo za muzičku teoriju (u daljem tekstu Društvo) je dobrovoljno, nevladino, neprofitno strukovno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti muzičke teorije i pedagogije muzičko-teorijskih disciplina.

Ciljevi i zadaci

 Član 2.

Ciljevi Društva su razvoj nauke o muzici, realizacija istraživanja iz oblasti muzičke teorije, unapređivanje nastave muzičko-teorijskih predmeta, promocija muzičke teorije, zaštita interesa muzičkih teoretičara, tj. lica koja se profesionalno bave muzičko-teorijskim radom ili nastavom muzičko-teorijskih predmeta.

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Društvo naročito:

 1. podstiče razvoj naučne misli u oblasti muzičke teorije i razvoj pedagogije muzičko-teorijskih disciplina, putem organizovanja naučnih i stručnih skupova, seminara, predavanja, kao i drugih oblika edukacije i stručnog usavršavanja;
 2. objavljuje u elektronskom ili štampanom obliku naučne radove, knjige, časopise i druge publikacije o pitanjima iz oblasti muzičke teorije, priručnike, zbirke primera, zadatke za vežbanje i druge materijale za nastavu muzičko-teorijskih predmeta;
 3. organizuje akcije usmerene ka poboljšanju uslova naučnog rada, školovanja, nastavnog sistema, sarađuje sa prosvetnim radnicima, odgovarajućim gradskim i državnim organima, kao i nadležnim ministarstvom;
 4. učestvuje kao savetodavni faktor ili neposredno u izradi nastavnih planova i programa muzičko-teorijskih predmeta, predlaže prema potrebi njihovu izmenu, dopunu ili promenu;
 5. organizuje susrete učenika, studenata i nastavnika – muzičkih teoretičara;
 6. organizuje smotre i takmičenja iz muzičko-teorijskih predmeta;
 7. razvija programe međunarodne saradnje, učestvuje u organizaciji umetničkih, naučnih i pedagoških zbivanja u zemlji i inostranstvu, učestvuje u naučnim i umetničkim projektima;
 8. prati najnovija naučna i stručna dostignuća, kao i aktuelna dešavanja iz oblasti muzičke teorije i pedagogije muzičko-teorijskih disciplina, o tome obaveštava članstvo;
 9. preuzima potrebne akcije s ciljem zaštite interesa muzičkih teoretičara, lica koja svojim radom doprinose razvoju muzičko-teorijske misli, kao i nastavnika muzičko-teorijskih predmeta; sarađuje sa sindikatima nauke i obrazovanja;
 10. sarađuje sa muzičkim školama, fakultetima, univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
 11. organizuje akcije s ciljem promovisanja muzičke teorije;
 12. informiše javnost o svojim aktivnostima i rezultatima rada.

Naziv i sedište

 Član 4.

Naziv Udruženja je: Srpsko društvo za muzičku teoriju.

Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: SerbianSocietyforMusicTheory.

Skraćeni naziv je: SDMT

Udruženje ima sedište u Beogradu, Druge srpske armije 41/20.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Udruženje ima svoj logotip.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva 

 Član 5.

Članstvo u Društvu može biti redovno i počasno.

Redovni član Društva može biti svaki muzički teoretičar koji prihvata ciljeve Društva i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Društva.

Muzičkim teoretičarem se smatra svako lice koje se bavi naučno-istraživačkom delatnošću ili pedagoškim radom iz oblasti muzičke teorije, kao i lice koje ima objavljene muzičko-teorijske radove.

Za počasnog člana Društva proglašava se lice koje je ostvarilo poseban naučni ili stručni doprinos u razvoju muzičke teorije i pedagogije muzičko-teorijskih disciplina, ili lice koje je posebno doprinelo afirmaciji Društva.

Član 6.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravi odbor i o tome obaveštava podnosioca prijave.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Članstvo u Društvu može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Društva.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Društvu.

Prava, obaveze i odgovornost članstva

Član 7.

Član Društva ima pravo da:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Društva;
 2. bira i da bude biran u organe Društva;
 3. neposredno ili preko predstavnika učestvuje u odlučivanju na Skupštini kao i preko organa Društva;
 4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Društva.

Član Društva je dužan da:

 1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Društva;
 2. plaća članarinu;
 3. se pridržava Statuta, odluka i drugih pravnih akata organa Društva;
 4. čuva i podiže ugled Društva;
 5. učestvuje u aktivnostima Društva, u skladu sa svojim interesovanjem i mogućnostima;
 6. obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Počasni članovi Društva ne plaćaju članarinu.

Unutrašnja organizacija

 Član 8.

Organi Društva su Skupština i Upravni odbor. Funkciju zastupnika Društva vrši Predsednik Upravnog odbora a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora.

Skupština i Upravni odbor mogu u skladu sa ovim Statutom osnivati radna tela i radne grupe.

Član 9.

Skupštinu Društva čine svi njegovi članovi.

Sednice Skupštine mogu biti redovne, vanredne i elektronske.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Datum održavanja redovne sednice i predlog dnevnog reda utvrđuje Upravni odbor. Vanredna sednica Skupštine se održava na obrazloženi predlog Upravnog odbora ili najmanje jedne trećine članova Skupštine. Inicijativa se podnosi predsedniku Upravnog odbora u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

O hitnim pitanjima koja su od značaja za rad Društva, Skupština može da odlučuje i na elektronskoj sednici, izuzev o izmenama i dopunama Statuta Društva.

Sednicu Skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o datumu, mestu i vremenu održavanja Skupštine i predlogu dnevnog reda, uz koje se dostavlja materijal o pitanjima koja se nalaze na predloženom dnevnom redu. Sednicom predsedava predsednik Upravnog odbora, a u slučaju njegove sprečenosti zamenik predsednika Upravnog odbora, ili neko drugo lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Obaveštenje iz prethodnog stava se dostavlja članovima Skupštine elektronskom poštom.

Skupština:

 1. donosi plan i program rada;
 2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 3. usvaja druge opšte akte Udruženja;
 4. bira i razrešava članove Upravnog odbora;
 5. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
 6. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 7. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Društva;
 8. odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Društva neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Skupština donosi Poslovnik o radu kojim se bliže uređuje rad po pitanjima iz njene nadležnosti definisane Statutom.

Upravni odbor

Član 10.

Upravni odbor je izvršni organ Društva, koji se stara o sprovođenju ciljeva Društva koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima 7 (sedam) članova, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje 2 (dve) godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

Predsednik Upravnog odbora ujedno obavlja i funkciju predsednika Društva.

Član 11.

 Predsednik Upravnog odbora:

 1. zastupa Društvo u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca;
 2. zakazuje sastanke Upravnog odbora i njima rukovodi;
 3. u ime i za račun Društva potpisuje ugovore i druge akte u vezi sa radnim angažovanjem lica za potrebe Društva;
 4. obavlja druge poslove u skladu sa ovim Statutom.

Zamenik predsednika je ovlašćen da, u otsustvu predsednika Upravnog odbora, zastupa Društvo i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime i za račun Društva.

Član 12.

 Upravni odbor:

 1. rukovodi radom Društva između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Društva;
 2. organizuje redovno obavljanje delatnosti Društva;
 3. podnosi Skupštini godišnji izveštaj Upravnog odbora i finansijski izveštaj Društva;
 4. predlaže Skupštini finansijski plan Društva;
 5. stara se o realizaciji odluka Skupštine;
 6. odlučuje o korišćenju i raspolaganju imovinom Društva;
 7. donosi opšte akte potrebne za rad Društva;
 8. osniva radne grupe koje pomažu ostvarivanju ciljeva Društva;
 9. obavlja druge poslove koje mu poveri Skupština;
 10. poverava posebne poslove pojedinim članovima;
 11. donosi finansijske odluke;
 12. 12. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje 5 članova Društva i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 13. 13. odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika Društva za taj postupak;
 14. 14. odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim Statutom, ovlašćeni drugi organi Društva.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Član 13.

Upravni odbor održava redovnu sednicu najmanje jednom u tri meseca, a vanrednu po potrebi, na predlog predsednika Upravnog odbora ili više od polovine članova Upravnog odbora.

Ukoliko je neophodno, Upravni odbor može zasedati i na elektronskim sednicama.

Član 14.

Skupština može razrešiti člana Upravnog odbora pre isteka perioda na koji je izabran.

U slučaju razrešenja člana Upravnog odbora u skladu sa prethodnim stavom, Skupština bira novog člana Upravnog odbora na vreme koje je preostalo do isteka mandata člana Upravnog odbora.

Ostvarivanje javnosti rada

 Član 15.

Rad Društva je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Društva, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Društva podnose se članovima na sednici Skupštine Društva.

 Član 16.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Društvo uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima za muzičku teoriju, o čemu odluku donosi Skupština.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

 Član 17.

Društvo pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija, projektnih konkursa državnih organa i jedinica lokalne samouprave, domaćih i stranih fondacija, obavljanjem delatnosti kojom se ostvaruju ciljevi, i na drugi zakonom dozvoljen način.

Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare, takmičenja i druge oblike obrazovanja.

Član 18.

Ovlašćeno lice u platnom prometu Društva je predsednik Upravnog odbora, koji je, u skladu sa ovim Statutom, i ovlašćeno lice za vođenje materijalnog i finansijskog poslovanja.

Skupština Društva je nadležna za kontrolu svih dokumenata, koji se odnose na finansijsko poslovanje, posebno periodičnih, polugodišnjeg i završnog finansijskog izveštaja.

Dokumenta iz prethodnog stava Skupština razmatra na redovnoj godišnjoj, a po potrebi i na vanrednoj sednici.

Upravni odbor može imenovati još jedno lice kao potpisnika računa.

Član 19.

Članovi Upravnog odbora svoju funkciju u Društvu obavljaju bez novčane nadoknade.

Izuzetno, zbog opravdanih troškova ili prilikom pružanja određenih usluga, članovi Skupštine i Upravnog odbora mogu imati novčanu nadoknadu, o čijoj visini odlučuje Upravni odbor.

Prestanak rada Društva

 Član 20.

Društvo prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Društva, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom Društva u slučaju prestanka rada Društva

 Član 21.

 U slučaju prestanka rada Društva, Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

Izgled i sadržina pečata

 Član 22.

Društvo ima pečat okruglog oblika. Po ivici pečata ćirilicom je ispisano „Srpsko društvo za muzičku teoriju – Beograd“, dok se u sredini pečata nalazi skraćeni naziv Društva: „SDMT“.

 Član 23.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

 Član 24.

 Ovaj statut stupa na snagu dana od danom njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini Društva.