Časopis Srpskog društva za muzičku teoriju / Journal of the Serbian Society for Music Theory

broj / number 1

 

ISSN  2812-7560 ČASOPIS Srpskog društva za muzičku teoriju (Štampano izd.)

ISSN  2812-7579 ČASOPIS Srpskog društva za muzičku teoriju (Online)

Online verzija / Online version


NAUČNI RADOVI / ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Senka Belić

O tretmanu disonance u muzičkoj teoriji od sredine XVI veka do početka XVII veka    7

Srđan Teparić

Metodološka postavka jezičko-stilske resemantizacije u primerima muzike prve polovine XX veka   22

Yasushi Ueda

Tempo rubato as Rhetorical Means: An Analysis of the Performance of Chopin’s Nocturne op. 15-2 by Camille Saint-Saëns (1905)   34

 

STRUČNI RADOVI / PROFESSIONAL PAPERS

Anica Sabo

Koncept predmeta Metodika nastave muzičko-teorijskih predmeta na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu: osvrt na istorijat i aktuelnu situaciju   55

Danijela Zdravić Mihailović

Nastava muzičkih oblika u svetlu novog kurikuluma   64

 

PRIKAZI / REVIEWS

Ivana Vuksanović

Anica Sabo, Ispoljavanje simetrije u muzičkom toku. Metodološka pitanja   79

Jelena Mihajlović-Marković

Srđan Teparić, Resemantizacija tonalnosti u prvoj polovini XX veka (1917–1945)   83

Nataša Crnjanski

Milena Medić, Musica ante oculos: ekfraza i njene vrline ἐνάργεια i ἐκπλήξισ u vokalnoj muzici na razmeđu 16. i 17. veka   86

Viktorija Kolarovska-Gmirja i Trena Jordanoska

Dimitrije Bužarovski, Uvertira op. 54 i četiri simfonije: Fantasia quasi una Sinfonia op. 4, Simfonija Rođenje slobode op. 9, TechnoSymph op. 42,Vokalna simfonija op. 53   90

Milena Medić

Prikaz doktorske disertacije Senke Belić Kontrapunktska elokvencija: muzičko-retoričke strategije u marijanskoj muzici od Žoskena do Monteverdija   94

Ivana Medić

Okrugli sto U čast profesorke Mirjane Živković: kompozicija, muzička teorija, pedagogija   102

 

IN MEMORIAM

Jelena Mihajlović-Marković

Sećanje na Mirjanu Živković (1935–2020)   105