У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима („Службени лист РС“ бр. 51/09) на оснивачкој скупштини одржаној дана 12. септембра 2019. године, у Београду, усвојен је

СТАТУТ СРПСКОГ ДРУШТВА ЗА МУЗИЧКУ ТЕОРИЈУ

Област остваривања циљева

 Члан 1.

Српско друштво за музичку теорију (у даљем тексту Друштво) је добровољно, невладино, непрофитно струковно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области музичке теорије и педагогије музичко-теоријских дисциплина.

Циљеви и задаци

 Члан 2.

Циљеви Друштва су развој науке о музици, реализација истраживања из области музичке теорије, унапређивање наставе музичко-теоријских предмета, промоција музичке теорије, заштита интереса музичких теоретичара, тј. лица која се професионално баве музичко-теоријским радом или наставом музичко-теоријских предмета.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Друштво нарочито:

 1. подстиче развој научне мисли у области музичке теорије и развој педагогије музичко-теоријских дисциплина, путем организовања научних и стручних скупова, семинара, предавања, као и других облика едукације и стручног усавршавања;
 2. објављује у електронском или штампаном облику научне радове, књиге, часописе и друге публикације о питањима из области музичке теорије, приручнике, збирке примера, задатке за вежбање и друге материјале за наставу музичко-теоријских предмета;
 3. организује акције усмерене ка побољшању услова научног рада, школовања, наставног система, сарађује са просветним радницима, одговарајућим градским и државним органима, као и надлежним министарством;
 4. учествује као саветодавни фактор или непосредно у изради наставних планова и програма музичко-теоријских предмета, предлаже према потреби њихову измену, допуну или промену;
 5. организује сусрете ученика, студената и наставника – музичких теоретичара;
 6. организује смотре и такмичења из музичко-теоријских предмета;
 7. развија програме међународне сарадње, учествује у организацији уметничких, научних и педагошких збивања у земљи и иностранству, учествује у научним и уметничким пројектима;
 8. прати најновија научна и стручна достигнућа, као и актуелна дешавања из области музичке теорије и педагогије музичко-теоријских дисциплина, о томе обавештава чланство;
 9. преузима потребне акције с циљем заштите интереса музичких теоретичара, лица која својим радом доприносе развоју музичко-теоријске мисли, као и наставника музичко-теоријских предмета; сарађује са синдикатима науке и образовања;
 10. сарађује са музичким школама, факултетима, универзитетима, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству;
 11. организује акције с циљем промовисања музичке теорије;
 12. информише јавност о својим активностима и резултатима рада.

Назив и седиште

 Члан 4.

Назив Удружења је: Српско друштво за музичку теорију.

Назив Удружења на енглеском језику је: Serbian Society for Music Theory.

Скраћени назив је: СДМТ

Удружење има седиште у Београду, Друге српске армије 41/20.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Удружење има свој логотип.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства 

 Члан 5.

Чланство у Друштву може бити редовно и почасно.

Редовни члан Друштва може бити сваки музички теоретичар који прихвата циљеве Друштва и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Друштва.

Музичким теоретичарем се сматра свако лице које се бави научно-истраживачком делатношћу или педагошким радом из области музичке теорије, као и лице које има објављене музичко-теоријске радове.

За почасног члана Друштва проглашава се лице које је остварило посебан научни или стручни допринос у развоју музичке теорије и педагогије музичко-теоријских дисциплина, или лице које је посебно допринело афирмацији Друштва.

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управи одбор и о томе обавештава подносиоца пријаве.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.

Чланство у Друштву може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Друштва.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Друштву.

Права, обавезе и одговорност чланства

Члан 7.

Члан Друштва има право да:

 1. равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Друштва;
 2. бира и да будe биран у органе Друштва;
 3. непосредно или преко представника учествујe у одлучивању на Скупштини као и преко органа Друштва;
 4. будe благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Друштва.

Члан Друштва је дужан да:

 1. активно доприноси остваривању циљева Друштва;
 2. плаћа чланарину;
 3. се придржава Статута, одлука и других правних аката органа Друштва;
 4. чува и подиже углед Друштва;
 5. учествује у активностима Друштва, у складу са својим интересовањем и могућностима;
 6. обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Почасни чланови Друштва не плаћају чланарину.

Унутрашња организација

 Члан 8.

Органи Друштва су Скупштина и Управни одбор. Функцију заступника Друштва врши Председник Управног одбора а у његовом одсуству заменик Председника Управног одбора.

Скупштина и Управни одбор могу у складу са овим Статутом оснивати радна тела и радне групе.

Члан 9.

Скупштину Друштва чине сви његови чланови.

Седнице Скупштине могу бити редовне, ванредне и електронске.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Датум одржавања редовне седнице и предлог дневног реда утврђује Управни одбор. Ванредна седница Скупштине се одржава на образложени предлог Управног одбора или најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси председнику Управног одбора у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

О хитним питањима која су од значаја за рад Друштва, Скупштина може да одлучује и на електронској седници, изузев о изменама и допунама Статута Друштва.

Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о датуму, месту и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда, уз које се доставља материјал о питањима која се налазе на предложеном дневном реду. Седницом председава председник Управног одбора, а у случају његове спречености заменик председника Управног одбора, или неко друго лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Обавештење из претходног става се доставља члановима Скупштине електронском поштом.

Скупштина:

 1. доноси план и програм рада;
 2. усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
 3. усваја друге опште акте Удружења;
 4. бира и разрешава чланове Управног одбора;
 5. разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
 6. разматра и усваја финансијски план и извештај;
 7. одлучује о статусним променама и престанку рада Друштва;
 8. одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Друштва неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Скупштина доноси Пословник о раду којим се ближе уређује рад по питањима из њене надлежности дефинисанe Статутом.

Управни одбор

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Друштва, који се стара о спровођењу циљева Друштва који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има 7 (седам) чланова, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје 2 (две) године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

Председник Управног одбора уједно обавља и функцију председника Друштва.

Član 11.

 Председник Управног одбора:

 1. заступа Друштво у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца;
 2. заказује састанке Управног одбора и њима руководи;
 3. у име и за рачун Друштва потписује уговоре и друге акте у вези са радним ангажовањем лица за потребе Друштва;
 4. обавља друге послове у складу са овим Статутом.

Заменик председника је овлашћен да, у отсуству председника Управног одбора, заступа Друштво и потписује сва финансијска и новчана документа у име и за рачун Друштва.

Члан 12.

 Управни одбор:

 1. руководи радом Друштва између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Друштва;
 2. организује редовно обављање делатности Друштва;
 3. подноси Скупштини годишњи извештај Управног одбора и финансијски извештај Друштва;
 4. предлаже Скупштини финансијски план Друштва;
 5. стара се о реализацији одлука Скупштине;
 6. одлучује о коришћењу и располагању имовином Друштва;
 7. доноси опште акте потребне за рад Друштва;
 8. оснива радне групе које помажу остваривању циљева Друштва;
 9. обавља друге послове које му повери Скупштина;
 10. поверава посебне послове појединим члановима;
 11. доноси финансијске одлуке;
 12. 12. одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање 5 чланова Друштва и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
 13. 13. одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника Друштва за тај поступак;
 14. 14. одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени други органи Друштва.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Члан 13.

Управни одбор одржава редовну седницу најмање једном у три месеца, а ванредну по потреби, на предлог председника Управног одбора или више од половине чланова Управног одбора.

Уколико је неопходно, Управни одбор може заседати и на електронским седницама.

Члан 14.

Скупштина може разрешити члана Управног одбора пре истека периода на који је изабран.

У случају разрешења члана Управног одбора у складу са претходним ставом, Скупштина бира новог члана Управног одбора на време које је преостало до истека мандата члана Управног одбора.

Остваривање јавности рада

 Члан 15.

Рад Друштва је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Друштва, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности Друштва подносе се члановима на седници Скупштине Друштва.

 Члан 16.

Ради остварења својих циљева Друштво успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима за музичку теорију, о чему одлуку доноси Скупштина.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

 Члан 17.

Друштво прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција, пројектних конкурса државних органа и јединица локалне самоуправе, домаћих и страних фондација, обављањем делатности којом се остварују циљеви, и на други законом дозвољен начин.

Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре, такмичења и друге облике образовања.

Члан 18.

Овлашћено лице у платном промету Друштва је председник Управног одбора, који је, у складу са овим Статутом, и овлашћено лице за вођење материјалног и финансијског пословања.

Скупштина Друштва је надлежна за контролу свих докумената, који се односе на финансијско пословање, посебно периодичних, полугодишњег и завршног финансијског извештаја.

Документа из претходног става Скупштина разматра на редовној годишњој, а по потреби и на ванредној седници.

Управни одбор може именовати још једно лице као потписника рачуна.

Члан 19.

Чланови Управног одбора своју функцију у Друштву обављају без новчане надокнаде.

Изузетно, због оправданих трошкова или приликом пружања одређених услуга, чланови Скупштине и Управног одбора могу имати новчану надокнаду, о чијој висини одлучује Управни одбор.

Престанак рада Друштва

 Члан 20.

Друштво престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Друштва, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином Друштва у случају престанка рада Друштва

 Члан 21.

 У случају престанка рада Друштва, Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Изглед и садржина печата

 Члан 22.

Друштво има печат округлог облика. По ивици печата ћирилицом је исписано „Српско друштво за музичку теорију – Београд“, док се у средини печата налази скраћени назив Друштва: „СДМТ“.

 Члан 23.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

 Члан 24.

 Овај статут ступа на снагу дана од даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини Друштва.