Монографија др Милене Медић

Наша музичка теоретичарка и чланица СДМТ-а др Милене Медић, објавила је научну монографију под називом

MUSICA ANTE OCULOS: екфраза и њене врлине ἐνάργεια и ἐκπλήξις у вокалној музици на размеђу 16. и 17. века.

Издавач је Факултет музичке уметности.

———————————————————

Изводи из рецензија:

Преосмишљавање концепта екфразе повратком на његова изворна начела, уз интердисциплинарни приступ анализи музичког текста, доноси квалитативно нове резултате, чинећи својеврсну надоградњу конвенционалног аналитичког система. Посебно се издваја преосмишљавање мадригализама који не могу бити узети изван историјско-културног контектса, већ их према ауторки треба посматрати са њиховом базичном реторичком примесом и језичком нормом, што се у овом раду и постиже. Монографско дело може се сматрати готово пионирским у нашој средини. Резултати овог истраживања постају својеврсни аналитички инструменти за тумачење вокалне музике 16. и 17. века, што је ауторка практично доказала кроз своје успеле анализе.

др Зоран Божанић, ванредни професор (Факултет музичке уметности Универзитета уметности у Београду)

 

Монографско дело ауторке Милене Медић представља изузетан допринос хуманистичкој науци, оригиналну идеју, те први обједињени истраживачки рад о старогрчком конепту екфразе, не само на српском говорном подручју, већ и шире. Рад има изузетну научну, образовну и практичну вредност, и као такав биће значајно користан научној заједници, студентима у настави, младим научним истраживачима из поља историје уметности, музике, књижевности и филозофије, уметницима и извођачима. Утемељено и аргументовано излагање, са аналитичким дискурсом као круном интердисциплинарног истраживања, смешта ову монографску студију у ранг најзначајнијих студија рецентне музичке теорије и музикологије.

др Наташа Црњански, ванредни професор (Академија уметности Универзитета у Новом Саду)

 

На основу истраживања великог броја дела на различитим језицима и из различитих периода, ауторка истражује везу екфразе са другим битним филозофским појмовима, као што су појмови фантазије, мимезе, емоције и зачудности, чиме спроводи расветљавање овог појма из угла његовог изворног појмовног оквира, као и значај   његове улоге у италијанском хуманизму шеснаестог и седамнаестог века. Књига је написана веома прегледно и студиозно. Аргументација је добро развијена и поткрепљена богатим бројем библиографских јединица. Књига представља веома значајну интердисциплинарну студију, како за поље филозофије, тако и музичке теорије и историје. Рецензент је мишљења да књига Musica ante oculos: екфраза и њене врлине ἐνάργεια и ἐκπλήξις у вокалној музици на размеђу 16. и 17. века представља значајан допринос за научно-истраживачки рад код нас, али и шире.

др Ирина Деретић, ванредни професор (Филозофски факултет Универзитета у Београду)